Kiełczów
71 398 80 15

Pisarzowice
71 314 61 34

Co warto wiedzieć?

Załóż Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl
pacjent.gov.pl – zyskasz szybszy dostęp do wielu e-usług w ramach ochrony zdrowia
Gdzie bez skierowań?
Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

● ginekologiczno-położniczej

● onkologicznej

● psychiatrycznej

● dentystycznej

● wenerologicznej

● psychologicznej, psychoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży

Ponadto prawo do wszystkich świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają:

osoby chore na gruźlicę;

● osoby zakażone wirusem HIV;

● inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;

● osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;

● cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

● uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

● weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

● osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

● działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych;

● w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia (osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospo darujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną);

● osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

● osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Kto poza kolejnością?
Do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością uprawnieni są:

● Kobiety w ciąży.

● Osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

● Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

● Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie Covid-19, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub

stanu epidemii.

● Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

● Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

● Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

● Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orze czenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

● Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

● Żołnierze zastępczej służby wojskowej.

● Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

● Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczenia w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Przyjęcie poza kolejnością oznacza udzielenie świadczenia poza kolejnością wynikającą z prowadzonych list oczekujących – w przypadku specjalistycznej opieki ambulatoryjnej nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia się pacjenta

Sprawdź ubezpieczenie swoje i członków swojej rodziny
Osoba, która ukończyła 18 rok życia i nadal się uczy winna być ponownie zgłoszona przez jednego z rodziców do ubezpieczenia – w przeciwnym wypadku ponosi koszt wszystkich świadczeń medycznych jako osoba nieubezpieczona ( dotyczy osób studiujących do 26 roku życia)
– Ubezpieczenie studentów – czytaj na stronie NFZ
– Ubezpieczenie dzieci – czytaj na stronie NFZ
Nawigator pacjenta
To praktyczny informator, wydany przez Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z lekarzami praktykami o tym, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia, gdzie szukać pomocy specjalisty, gdzie po pomoc po godzinach pracy POZ, sytuacje szczególne ( śmierć osoby bliskiej, urodzenie dziecka), teleporady, opieka koordynowana i wiele innych. Poznaj zasady działania systemu i swoje prawa

Kiełczów

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-093 Kiełczów, ul. Wrocławska 69/6, 1p

tel 71 398 80 15; tel 71 398 85 95;
email: pacjent@lekarzkielczow.pl
email administracja: biuro@lekarzkielczow.pl

Pisarzowice

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-330 Pisarzowice, ul. Wrocławska 22/1

Telefon/Fax 71 314 61 34
email: pacjent@lekarzpisarzowice.pl
email administracji: biuro@lekarzkielczow.pl

Kiełczów

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-093 Kiełczów, ul. Wrocławska 69/6, 1p

tel 71 398 80 15; tel 71 398 85 95;
email: pacjent@lekarzkielczow.pl
email administracja: biuro@lekarzkielczow.pl

Pisarzowice

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-330 Pisarzowice, ul. Wrocławska 22/1

Telefon/Fax 71 314 61 34
email: pacjent@lekarzpisarzowice.pl
email administracji: biuro@lekarzkielczow.pl